Print
Nov 24
 • Varsity
 • game

Coronado

 • 0-0

0-0

0
0
Dec 01
 • Varsity
 • game

@ Mingus

 • 0-0

0-0

0
0
Dec 02
 • Varsity
 • game

Vista Grande

 • 0-0

0-0

0
0
Dec 04
 • Varsity
 • game

Goldwater

 • 0-0

0-0

0
0
Dec 08
 • Varsity
 • game

@ Cactus

 • 0-0

0-0

0
0
Dec 15
 • Varsity
 • game

@ Tempe

 • 0-0

0-0

0
0
Dec 18
 • Varsity
 • game

Poston Butte

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 05
 • Varsity
 • game

Apache Junction

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 08
 • Varsity
 • game

@ Dysart

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 12
 • Varsity
 • game

Foothills

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 14
 • Varsity
 • game

Apache Junction

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 19
 • Varsity
 • game

@ Paradise Honors

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 22
 • Varsity
 • game

@ Buckeye

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 26
 • Varsity
 • game

Dysart

 • 0-0

0-0

0
0
Jan 29
 • Varsity
 • game

@ Foothills

 • 0-0

0-0

0
0
Feb 02
 • Varsity
 • game

@ Yuma

 • 0-0

0-0

0
0
Feb 05
 • Varsity
 • game

Paradise Honors

 • 0-0

0-0

0
0
Feb 09
 • Varsity
 • game

Buckeye

 • 0-0

0-0

0
0